Kaitseotstarbelise taristu areng

Kaitseotstarbelise taristu areng

Kaitseotstarbelise taristu areng

Riigikaitselise taristu arendamine on pikaajaliste mõjudega protsess, kuna uut taristut luuakse või vana uuendatakse aastakümnete pikkuse kasutamise perspektiiviga.

Viimasel kümnel aastal on tehtud olulisi investeeringuid ajateenijate ja tegevväelaste teenistustingimuste ning harjutusvõimaluste parandamiseks ja ajakohastamiseks. Hetkel on Eestis NATO riikide arvestuses ühed kõige moodsamad kasarmud ja teenindav taristu.

Soovime, et meie ajateenijatel, tegevväelastel ning liitlastel oleksid kaasaegsed elamistingimused, meie tehnika oleks hoitud ja hooldatud, varustus ja varud turvaliselt ladustatud. Samuti on kaitsevõime arenguks oluline harjutusvõimaluste olemasolu.

Kaitseministeeriumi haldusalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. 95% nendest hoonetest ja ehitistest haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristupinna areng

Tänaseks on Eestis asutatud ligi 30 100 hektarile seitse harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku, Soodla ja Nursipalu harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid.

1991. aastal oli aga nõukogude armee käsutuses 87 147 hektarit ehk umbes 2% Eesti territooriumist, üksused asusid ligi 800 kohas ja sõjaväelaste hulk võis ulatuda kuni 120 000 sõdurini. Vene Föderatsiooni väed lahkusid Eestist 1994. aastal.

Kaasaegse taristupinna suurus | ruutmeetrites

Harjutusalad |

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusalad

Sõjalist väljaõpet on võimalik tagada ainult piisava suuruse ja arvuga harjutusalade olemasolul. Et tagada meie kaitsevalmidus peavad Eesti kaitseväelased ja siin meie kaitset tagavad liitlased saama võimalikult realistliku väljaõppe kõigil maastikel, kõigis oludes ning kasutades kõiki kaitseväes kasutusel olevaid relvi. Muul viisil pole kriisideks valmisolekut võimalik tagada.

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitiste kompleksiga, kus korraldatakse kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja muud tehnikat.

Harjutusalade suurus | hektarites

Tänaseks on Eestis asutatud ligi 30 100 hektarile kaheksa harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku, Soodla ja Nursipalu harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid.